Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

weciaq
weciaq
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaplaydirty playdirty
weciaq
6483 1e79
Reposted frompheebs pheebs

July 04 2015

weciaq
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaphenylethylamine phenylethylamine
weciaq
9348 3484
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
weciaq
0719 c9d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viamillys millys
weciaq
0669 ac0b 500
weciaq
1280 4d99
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
weciaq
1492 7983
Reposted frompeper peper viacover-my-eyes cover-my-eyes
weciaq
2335 56f5
Reposted fromsunlovers sunlovers
weciaq
2367 9201
Reposted fromsunlovers sunlovers

June 29 2015

weciaq
2003 555f
Reposted fromnfading nfading viajunior13 junior13
weciaq
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys

June 27 2015

weciaq
1029 7821
Reposted fromiamstrong iamstrong viaune-raconteuse une-raconteuse

June 26 2015

weciaq
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viaruinyourday ruinyourday
weciaq
5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamillys millys
weciaq
2382 ca98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl